Algemene voorwaarden

Isy2connect APP

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen met betrekking tot Isy2connect BV, hierna te noemen Isy2connect, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 1 Definities 

a.         Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Isy2connect.  

b.         Gebruiker: de organisatie die de Isy2connect App gebruikt als communicatiemiddel naar betrokkenen. 

c.         Isy2connect App: de App van Isy2connect waarin de communicatie tussen gebruiker en haar leden/gebruikers via de app kan worden geregeld.

d.         Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en Isy2connect ten behoeve van het gebruik van de Isy App.

 

Artikel 2 aanbiedingen 

Bedingen en afspraken die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Isy2connect schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Isy2connect als zodanig zijn aanvaard. 

 

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst 

a. Een overeenkomst komt tot stand zodra een ondertekende overeenkomst in ongewijzigde staat ontvangen- en geaccepteerd is door Isy2connect; 

b. De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor de overeenkomst. Indien de ingangsdatum niet vermeld is, geldt de acceptatiedatum als ingangsdatum. Gebruiker krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie. 

 

Artikel 4 Duur en beëindiging 

a. De Isy2connect App zal door Isy2connect beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen.  

b. Zowel de gebruiker als Isy2connect kunnen de overeenkomst tegen de overeengekomen einddatum per aangetekend schrijven of per mail met wederzijdse bevestiging opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.  

c. Indien de gebruiker een van zijn verplichtingen jegens Isy2connect niet nakomt of Isy2connect goede reden heeft om te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan heeft Isy2connect het recht (verdere) uitvoering van de met de gebruiker gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Isy2conncet op schadevergoeding. 

 Artikel 5 Overmacht 

a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Isy2connct.  

b. Isy2connct is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.  

c. Gebruiker verklaart Isy2connect niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime door overmacht, en het daardoor niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door nalatigheid. 

 

Artikel 6 Persoonsgegevens 

(Persoons)gegevens welke door gebruiker in de Isy2connect App ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. 

 

Artikel 7 Prijzen 

7.1 Isy2connect brengt het overeengekomen bedrag vooraf per jaar bij de gebruiker in rekening.   

7.2 Het wijzigen van dit bedrag is slechts mogelijk indien Isy2connect de gebruiker hier minimaal 1 maand voor ingang van de wijziging van op de hoogte brengt en gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. 

7.3 Indien gebruiker niet akkoord gaat met de in punt 7.2 genoemde wijziging, dan dient gebruiker dit binnen 1 maand nadat de wijziging haar bekend is geworden, of bekend had moeten worden, schriftelijk aan Isy2connect mede te delen. De oude afspraken binnen de gesloten overeenkomst(en) tussen partijen zullen dan gedurende 6 maanden van kracht blijven waarna de overeenkomst van rechtswege komt te vervallen. 

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom 

8.1 Het is niet toegestaan om producten en/of diensten die Isy2connect op grond van de overeenkomst beschikbaar stelt, door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen.  

8.2 Indien de gebruiker in strijd handelt met hetgeen bepaalt in artikel 8.1, is de gebruiker een direct opeisbare boete  aan Isy2connect verschuldigd van Euro 6.000,- (zesduizend Euro) en een aanvullende boete van € 500,- (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (Vijftigduizend Euro), onverminderd het recht van Isy2connect op schadevergoeding 

  

 

Artikel 9 Gebruik Diensten 

9.1 Om toegang te krijgen tot de Isy2connect App dient de gebruiker te beschikken over inloggegevens die door Isy2connect worden verstrekt. 

9.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door Isy2connect beschikbaar gestelde inloggegevens.  

9.3 De gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de gebruiker worden gedaan. 

9.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de gebruiker, zonder dat dit de gebruiker toegerekend kan worden, dient de gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan Isy2connect te melden.  

9.5 Isy2connect is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden. 

9.6 De gebruiker vrijwaart Isy2connect van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de gebruiker. 

9.7 De gebruiker dient wijzigingen die zich voordoen in de naam, emailadres(sen) of overige gegevens zelfstandig aan te passen. 

9.8 Indien de door Isy2connect geleverde Isy2connect App niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, verzoeken wij gebruiker dit zo spoedig mogelijk te melden bij Isy2connect. 

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde producten en/of diensten, berusten uitsluitend bij Isy2connect. 

10.2 Gebruiker verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.  

10.3 Het is gebruiker niet toegestaan om de Isy2connect App, de middels de site van Isy2connect aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Isy2connect App, te wijzigen of te verwijderen. 

10.4 Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Isy2connect wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Isy2connect App in een niet door Isy2connect gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Isy2connect geleverde of verstrekte software, of op een andere wijze dan waarvoor de Isy2connect App is ontwikkeld of bestemd.  

 Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Isy2connect sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Isy2connect geleverde Isy2connect App, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Isy2connect, zijn directie en/of leidinggevend personeel. 

11.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke  verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald (te weten een maximaal bedrag van € 1.250.000).

11.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Isy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Isy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

11.4 Isy2connect is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.   

11.5 Mocht in uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 11. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Isy2connect beperkt tot maximaal eenmalig de kosten die de gebruiker jaarlijks aan Isy2connect betaald voor het gebruik van de Isy2connect App. 

11.6 De gebruiker vrijwaart Isy2connect tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst 

11.7 Isy2connect maakt voor het opslaan van alle data gebruik van een datacenter. Isy2connect heeft gekozen voor een gerenommeerd datacenter welke ISO 9001, ISO 270001 en ISO 140001 gecertificeerd is. Isy2connect heeft geen invloed en kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met het datacenter.  

11.8 Isy2connect heeft haar technische infrastructuur sterk beveiligd en bewaakt real-time tegen ongewenste indringer (hackers). Mocht een ongewenste indringer zich toch toegang weten te verschaffen, dan kan Isy2connect niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gebruikre van de Isy2connect App lijdt als gevolg van een situatie waarin derden zichzelf wederrechtelijk toegang verschaffen (hacken) tot Isy2connect, een CMS-systeem of E-commerce op een server van het datacenter waarmee Isy2connect samenwerkt. 

  

Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen 

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 13.2. 

12.2 Indien de door Isy2connect aangeboden Isy2connect App wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon, zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De gebruiker komt in dat geval geen recht van ontbinding toe. 

 

Artikel 13 Rechten en verplichtingen van de gebruiker 

13.1 De gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden. 

13.2 In geval van storing vragen wij gebruiker dit z.s.m. te melden bij Isy2connect. 

 

Artikel 14 Helpdesk 

14.1 De helpdesk verzorgt per e-mail en telefoon ondersteunende service aan gebruiker.  

14.2 Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. 

 

Artikel 15 Rechten en verplichtingen van Isy2connect 

15.1 Isy2connect verschaft gebruiker toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de Isy2connect App tegen betaling door gebruiker van de overeengekomen prijs.  

15.2 Isy2connect zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Isy2connect App en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Isy2connect App zo spoedig mogelijk op te lossen.  

15.3 Isy2connect zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Isy2connect App in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen.  

15.4 Isy2connect zal een storing in de Isy2connect App zo spoedig mogelijk, nadat de storing door gebruiker is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.    

15.5 Isy2connect zal de gebruiker informeren over eventuele storingen die direct gevolg hebben voor het gebruik van de Isy2connect App.  

15.6 Isy2connect verplicht zich om onderhoudswerkzaamheden van tevoren aan te kondigen.  

 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden 

16.1 Isy2connect behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.  

16.3 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, dan dient opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken en zullen de oude algemene leveringsvoorwaarden voor de gesloten overeenkomst(en) tussen partijen van kracht blijven gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. De gesloten overeenkomst(en) tussen partijen worden vanaf dat moment niet meer stilzwijgend verlengd. 

 

 

Artikel 17 Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen 

17.1 Reguliere updates en downtime worden altijd vooraf gemeld via het Isy2connect platform en wanneer mogelijk gepland in weekenden of een ander moment waarop dit tot voor minimale overlast zorgt. Uitsluitend bij critical updates kan Isy2connect besluiten onverwijld de nodige werkzaamheden te verrichten en worden gebruikers z.s.m. via het Isy2connect platform geïnformeerd. Als gevolg kan de  Isy2connect App tijdelijk niet beschikbaar zijn. Isy2connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij gebruiker of derden.

17.2 Indien omstandigheden Isy2connect noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Isy2connect geen tijdige aankondiging kan geven. Isy2connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij gebruiker of derden.  

17.3 Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van de Isy2connect App zorgen. Isy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor gebruiker en of derden.   

17.4 Op het moment van een storing, onderhoud of het niet beschikbaar zijn van de Isy2connect App, kan Isy2connect niet garanderen vooraf of tijdig hierover te communiceren. 

 

Artikel 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht 

18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Isy2connect en gebruiker in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen.  

18.2 Op elke Overeenkomst tussen Isy2connect en gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

18.3 De Rechtbank Limburg is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Isy en de gebruiker.